TOYOTA MIGHTY-X, LN40, LN56, LN85, LN90, LN106, TIGER 4×4, แป๊บคันชัก, 3JP-2830

to see price Amin_333CJ

 

ลูกหมากคือชิ้นส่วนอะไหล่ “ตัวสำคัญ” ที่อยู่ภายในของช่วงล่างรถยนต์ เรื่องของช่วงล่างและระบบบังคับเลี้ยว ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญมาก สำหรับรถยนต์ทุกคัน

รหัสสินค้า: 3JP-2830.
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  ชื่อรุ่นรถยนต์

  LN106, LN40, LN56, LN85 LN90, TIGER 4X4

  ยาว

  12 เซน.

  ราคาต่อหน่วย

  ชุด